ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง