เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130 โทร 0-4204-0227-8

เลือกตั้ง
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
account_box สำนักปลัด
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุมาลัย อาจวิชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสุมาลัย อาจวิชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข
นักจัดการงานทั่วไป
จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุรวุฒิ ปริรัมย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุรวุฒิ ปริรัมย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายธงชัย ธนพรภูวดล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธงชัย ธนพรภูวดล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ คำนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นายสุรชาติ คำนนท์
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.กนกนภัส น้อยทรงค์
นักวิชาการศึกษา
น.ส.กนกนภัส น้อยทรงค์
นักวิชาการศึกษา
นายวิทยา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายวิทยา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางไพริน บุญปากดี
ครู คศ.1
นางไพริน บุญปากดี
ครู คศ.1
นส.นราภรณ์ ฝังสุวรรณ
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นส.นราภรณ์ ฝังสุวรรณ
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรยุ มูลภา
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรยุ มูลภา
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นายธวัชชัย รัตไตรยา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธวัชชัย รัตไตรยา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจักรพันธ์ เนตรวงค์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายจักรพันธ์ เนตรวงค์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเอกลักษณ์ สมตน
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกลักษณ์ สมตน
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางมณีวรรณ ไชยสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
นางมณีวรรณ ไชยสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสีไพร จิตขยัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสีไพร จิตขยัน
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อังค์สุมา จำปาศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อังค์สุมา จำปาศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุชาดา ชุมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุชาดา ชุมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุติภรณ์ นันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุติภรณ์ นันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนมไพร ไตรยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนมไพร ไตรยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชเนษฐ์ สุวรรณโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชเนษฐ์ สุวรรณโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย แซ่โค้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย แซ่โค้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นส.ชมพู ลุขาวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นส.ชมพู ลุขาวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง