เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130 โทร 0-4204-0227-8

เลือกตั้ง
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
account_box คณะผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรี
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรี
นายจินดา สมประสงค์
รองนายกเทศมนตรี
นายจินดา สมประสงค์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมัย อาจวิชัย
รองนายกเทศมนตรี
นายสมัย อาจวิชัย
รองนายกเทศมนตรี
นางอุไรวัณ สมตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางอุไรวัณ สมตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประทาน เสียงเย็น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประทาน เสียงเย็น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
account_box สมาชิกสภา
น.ส.กาญจนา นักสูน
ประธานสภาฯ
น.ส.กาญจนา นักสูน
ประธานสภาฯ
นายพินิตพงษ์ ห้วยทราย
รองประธานฯ
นายพินิตพงษ์ ห้วยทราย
รองประธานฯ
นายธวัชชัย สมตน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายธวัชชัย สมตน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเทพนรินทร์ บุรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเทพนรินทร์ บุรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพิต อาจวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพิต อาจวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเข็มพร ชุมศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเข็มพร ชุมศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทานประสงค์ เสียงล้ำ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทานประสงค์ เสียงล้ำ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางศรัญญา สิทธิประภา
สมาชิกสภฯ เขต 2
นางศรัญญา สิทธิประภา
สมาชิกสภฯ เขต 2
นายลือชัย พลพลึก
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายลือชัย พลพลึก
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสุดท้าย สุขพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสุดท้าย สุขพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภูดิท ชูวงษ์ติชาวัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภูดิท ชูวงษ์ติชาวัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายยอดชาย ทองมหา
สมาชิกสภา เขต 2 (เลขานุการสภาฯ)
นายยอดชาย ทองมหา
สมาชิกสภา เขต 2 (เลขานุการสภาฯ)
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทวีศักดิ์ ปัททุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทวีศักดิ์ ปัททุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุมาลัย อาจวิชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสุมาลัย อาจวิชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข
นักจัดการงานทั่วไป
จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุรวุฒิ ปริรัมย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุรวุฒิ ปริรัมย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายธงชัย ธนพรภูวดล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธงชัย ธนพรภูวดล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ คำนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นายสุรชาติ คำนนท์
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.กนกนภัส น้อยทรงค์
นักวิชาการศึกษา
น.ส.กนกนภัส น้อยทรงค์
นักวิชาการศึกษา
นายวิทยา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายวิทยา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางไพริน บุญปากดี
ครู คศ.1
นางไพริน บุญปากดี
ครู คศ.1
นส.นราภรณ์ ฝังสุวรรณ
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นส.นราภรณ์ ฝังสุวรรณ
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรยุ มูลภา
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรยุ มูลภา
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นายธวัชชัย รัตไตรยา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธวัชชัย รัตไตรยา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจักรพันธ์ เนตรวงค์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายจักรพันธ์ เนตรวงค์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเอกลักษณ์ สมตน
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกลักษณ์ สมตน
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางมณีวรรณ ไชยสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
นางมณีวรรณ ไชยสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสีไพร จิตขยัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสีไพร จิตขยัน
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อังค์สุมา จำปาศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อังค์สุมา จำปาศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุชาดา ชุมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุชาดา ชุมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุติภรณ์ นันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุติภรณ์ นันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนมไพร ไตรยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนมไพร ไตรยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชเนษฐ์ สุวรรณโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชเนษฐ์ สุวรรณโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย แซ่โค้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย แซ่โค้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นส.ชมพู ลุขาวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นส.ชมพู ลุขาวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณัฎฐกฤษตา ดอกดวง
นักวิชาการคลัง
นางณัฎฐกฤษตา ดอกดวง
นักวิชาการคลัง
น.ส.ไพรินทร์ ขำคม
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ไพรินทร์ ขำคม
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.สิริกาญจน์ ข่าสะโปน
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.สิริกาญจน์ ข่าสะโปน
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.ชวนพิศ เชื้อกระโซ่
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
น.ส.ชวนพิศ เชื้อกระโซ่
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายทวีศักดิ์ ปัททุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทวีศักดิ์ ปัททุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิระศักดิ์ อุทรัง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายวิระศักดิ์ อุทรัง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
account_box ชุมชน หมู่บ้าน
นายอาภรณ์ เนตรวงค์
กำนันบ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 1)หมู่ที่ 2
นายอาภรณ์ เนตรวงค์
กำนันบ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 1)หมู่ที่ 2
นายสมใจ รินโพคา
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 2)หมู่ที่ 1
นายสมใจ รินโพคา
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 2)หมู่ที่ 1
นายศรศิลป์ มาลาสาย
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 4)หมู่ที่ 3
นายศรศิลป์ มาลาสาย
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 4)หมู่ที่ 3
นายสายันต์ ไชยโคตร
ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4
นายสายันต์ ไชยโคตร
ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4
นายคำไพ จำปา
ผู้ใหญ่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5
นายคำไพ จำปา
ผู้ใหญ่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5
นายสำรวย
ผู้ใหญ่บ้านสุริโย หมู่ที่ 6
นายสำรวย
ผู้ใหญ่บ้านสุริโย หมู่ที่ 6
นายนาลัย เสียงเย็น
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์์ไทร หมู่ที่ 7
นายนาลัย เสียงเย็น
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์์ไทร หมู่ที่ 7
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง